Vykázání

je opatření, které bylo zavedeno od 1. 1. 2007 v souvislosti se zákonem č. 135/2006 Sb. (nyní zákon č. 273/2008 Sb. o Policii ČR), je nově řešeno předběžným opatřením ve věci ochrany proti domácímu násilí ve smyslu § 400 a násl. z. č. 292/2013 Sb.

Vykázání je oprávnění policisty vykázat násilnou osobu ze společného obydlí na dobu 10 dní. K vykázání může být přikročeno, jestliže policista vyhodnotí, že situace splňuje zákonné požadavky – jsou naplněny znaky domácího násilí.
Vykázání není vynutitelné a ohrožená osoba s ním nemusí souhlasit. Při vykázání nevzniká násilné osobě záznam v trestním rejstříku. Vykázání je opatření preventivního charakteru.

 

Hlavní účel vykázání

 • Ochrana osoby, ohrožené domácím násilím.
 • Zamezení dalšímu násilnému jednání ze strany násilné osoby.
 • Poskytnutí časového prostoru ohrožené osobě, aby si mohla uspořádat vlastní záležitosti.

 

Vykázání – jak probíhá?

 • Dojde-li k incidentu domácího násilí, je přivolána hlídka Policie ČR.
 • Policejní hlídka na místě vyhodnotí situaci.
 • Pokud lze předpokládat, že dojde k dalšímu nebezpečnému útoku proti životu, zdraví, svobodě a lidské důstojnosti, je policista oprávněn rozhodnout o vykázání násilné osoby.
 • O vykázání je povinen policista do 24 hodin zpracovat písemnou dokumentaci, se kterou musí účastníky seznámit.
 • Policista určí místo a dále rozsah bezprostředního okolí bytu nebo domu, na jaké se bude vykázání vztahovat.
 • Násilná osoba při vykázání odevzdá klíče od společného obydlí.
 • Násilná osoba má právo odnést si své osobní věci (ihned po doručení rozhodnutí o vykázání) a do 24 hodin další osobní věci a věci pro výkon povolání.
 • Ohrožená osoba obdrží kontakt na příslušné Intervenční centrum a také informaci, že ji IC bude v brzké době kontaktovat.
 • Policista je povinen v místě vykázání do 3 dnů provést kontrolu dodržování vykázání

 

Možnosti řešení situace:

 • Návrh na vydání předběžného opatření (prodloužení vykázání na měsíc, maximálně pak na půl roku)
 • Návrh na rozvod manželství
 • Řešení společného bydlení
 • Podání trestního oznámení

 

Předběžné opatření

O čem může soud rozhodnout?

 • O prodloužení vykázání na 1 měsíc
 • Prodloužení měsíčního předběžného opatření o dalších 5 měsíců.
 • Zdržet se setkávání s navrhovatelem a navazování kontaktů s ním.

Lhůta pro rozhodnutí soudu

 • Hrozí-li nebezpečí z prodlení, soud rozhodne bezodkladně.
 • V ostatních případech do 48 hodin od doby podání.

Návrh na předběžné opatření lze podat soudu i bez předchozího policejního vykázání násilné osoby.

Další informace a instrukce k podání Vám poskytnou pracovníci IC.