Principy poradenství

Bezplatnost, nestrannost

IC je otevřeno všem osobám ohroženým domácím násilím bez rozdílu.

  • Nikdo nebude diskriminován podle rodu, pohlaví, etnického či rasového původu, sociálního postavení, náboženského vyznání, politického názoru, věku či invalidity.
  • Rada je nestranná a neutrální (tj. bez hodnocení).
  • Pracovníci IC respektují klienta a jeho rozhodnutí o tom, jak dál jednat.
  • Oběti a jejich příbuzní jsou podporováni v samostatném jednání.

 

Diskrétnost

  • IC zachovává důvěrnost sdělených informací a bez souhlasu klienta nesmí být nikomu dalšímu poskytnuty jakékoli informace.
  • Sdělení klienta jsou vždy důvěrná. Pracovníci IC jsou zavázáni mlčenlivostí.

 

Upozornění

  • IC není zbaveno odpovědnosti při podezření ze spáchání trestného činu (neoznámení a nepřekažení trestného činu).
  • Klient má právo, aby rozhovor s ním probíhal mimo doslech a dohled jiných klientů.
  • Veškeré aktivity podniknuté ve prospěch klienta jsou vedeny pouze s jeho vědomím a souhlasem.
  • Bez souhlasu klienta není mimo poradnu sdělena k jeho věci žádná informace, vyjma těch, kde by poradce byl trestně odpovědný v případě neoznámení nebo nepřekažení trestného činu.