Činnost IC

1. ledna 2007 zahájilo v Liberci svoji činnost Intervenční centrum pro osoby, ohrožené domácím násilím.

Založení Intervenčního centra je v souladu s novým zákonem na ochranu před domácím násilím (zákon č. 135/2006 Sb.), který zásadním způsobem mění situaci ohrožených osob a zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách § 60a).

Nový zákon počítal s těsnou součinností 3 základních pilířů, které mají pomoci ohroženým osobám: Policie České republiky, Intervenčních center (IC) a justice.

 

Poslání intervenčního centra

Intervenční centrum Liberec je sociální službou, jejímž posláním je poskytovat odbornou pomoc a podporu osobám ohroženým domácím násilím. Pokud jste osobou ohroženou, pomůžeme vám zvýšit bezpečí, podpoříme vás, abyste se cítili jistější a dovedli pro řešení své situace využít vlastní síly. Po určitou dobu Vás budeme provázet na cestě k získání bezpečí: poskytovat Vám informace o možnostech, jak svoji situaci řešit, pomáhat Vám a podporovat Vás při prosazení Vašich práv a zájmů. Naše služba je poskytována v ambulantní a terénní formě.

 

Naše cíle

1. Vyřešit krizovou situaci klienta

 • stabilizovat psychický stav klienta, zvýšit jeho sebejistotu
 • mobilizovat vlastní aktivitu klienta s cílem využít jeho vlastní síly pro řešení situace

2. zajistit bezpečí klienta

 • informovat klienta o možnostech řešení jeho situace
 • pomoci klientovi zpracovat potřebné soudní návrhy a podání
 • zprostředkovat klientovi návaznou pomoc

3. zajistit mezioborovou spolupráci institucí, poskytujících další podporu a pomoc ohroženým osobám

 • realizovat pravidelná setkávání s pracovníky spolupracujících profesí
 • školit policisty

 

Cílovou skupinou uživatelů služby Intervenčního centra Liberec jsou osoby ohrožené násilným chováním ze strany blízkých osob, žijících s nimi ve společném obydlí, které se nachází na území Libereckého kraje (dále jen ohrožené osoby).

Uživateli služby jsou:

 • osoby ohrožené násilným chováním osoby vykázané na základě vydání policejního rozhodnutí o vykázání,
 • osoby ohrožené domácím násilím, které samy požádaly o pomoc intervenční centrum – příchozí uživatelé v rámci tzv. „nízkoprahového kontaktu“.

 

Cílová skupina

Věková struktura uživatelů:

 • Dorost (16-18 let)
 • Mladí dospělí (19-26 let)
 • Dospělí (27-64 let)
 • Mladší senioři (65-80 let)
 • Starší senioři (nad 80 let)

Základní činnosti dle §25a vyhlášky č. 505/2006 Sb.

a) sociálně terapeutické činnosti:

 • krizová intervence 
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
Konrkétně se jedná o: 
 • odborné sociální, právní a trestněprávní poradenství,
 • pomoc a asistence při zpracování právních podání,
 • zprostředkování další návazné pomoci.

Zásady služby Intervenční centrum Liberec

1. Uživatelům poskytujeme službu bez úhrady.

2. Poskytujeme službu tak, aby byla pro uživatele dostupná:

 • uživatele dostatečně o službě informujeme,
 • poskytujeme službu na více místech v Libereckém kraji v rámci kontaktních pracovišť ev. v místě bydliště uživatele v rámci terénní služby,
 • poskytujeme službu v časech, vyhovujících uživatelům.

3. Nabízíme pomoc v takovém rozsahu a poskytujeme takovou míru podpory, kterou si určí uživatel. Rozsah a míra pomoci a podpory je  v souladu s možnostmi a kompetencemi IC.

4. Na situaci uživatele pohlížíme v souvislostech. Využíváme možnosti interdisciplinární spolupráce při zajišťování pomoci klientovi:

 • spolupracujeme s dalšími subjekty při řešení životní situace uživatele,
 • uživateli nabízíme následné služby tak, aby pomoc byla včasná, komplexní a odborná.

5. Podporujeme nezávislost uživatele při řešení jeho situace:

 • nabízíme uživateli rady a informace potřebné k řešení,
 • zjišťujeme jeho schopnost jednotlivé kroky uskutečňovat,
 • necháváme uživateli prostor pro to, aby jednotlivé kroky k řešení situace naplňoval sám dle svých schopností  a dovedností
 • vedeme uživatele k tomu, aby využíval svého přirozeného prostředí – rodiny, komunity, sociálně – zdravotní sítě regionu.

Základní činnosti pomoci IC ohrožené osobě v době, kdy byl Policií ČR použit institut vykázání násilné osoby ze společného bydliště

 • kontaktování ohrožené osoby po vykázání násilné osoby a po obdržení usnesení o vykázání od Policie ČR
 • telefonické a osobní konzultace v prostorách IC
 • terénní výjezdy za účelem osobní konzultace a to:
 • v případě zdravotního handicapu ohrožené osoby
 • k ohroženým osobám s malými dětmi do 3 let, žijícím na vzdáleném místě
 • odborné sociálně právní poradenství pro ohroženou osobu v průběhu vykázání násilné osoby
 • zprostředkování dalších služeb ohrožené osobě
 • spolupráce s institucemi zainteresovanými do řešení problematiky domácího násilí a koordinace jejich činnosti

Popis služby

Intervenční centrum je specializovaným sociálním zařízením, jehož činnost je zaměřena na bezprostřední individuální sociálně právní pomoc ambulantní povahy. V odůvodněných případech IC zprostředkuje následnou pomoc v rámci návazných pomáhajících profesí.

První kontakt

Pracovníci do 48 hodin po obdržení usnesení o vykázání kontaktují ohroženou osobu s nabídkou služeb IC
Kontaktuje-li uživatel IC sám, budou mu služby poskytnuty dle kapacitních možností ihned, nebo bude dohodnut nejbližší možný termín návštěvy.
První konzultace vede službu konající konzultant, který na základě zjištěných potřeb uživatele zajistí další odborné poradenství a případné další navazující služby. Společně s uživatelem jsou při prvním setkání stanoveny jednotlivé kroky a postupy, které by mohly být uskutečněny. Uživatel dostává informace a rady z právní, sociálně právní a psychologické oblasti, které může využít při řešení své životní situace.
IC postupuje dle stanovených pravidel práce s uživatelem a průběh služby zaznamenává do dokumentace. Dle svých možností IC naplánuje v případě potřeby a zájmu uživatele o další poskytnutí služby pracovník IC termín další konzultace.

Aktivizace uživatele služby

Uživatelé služby jsou vedeni k tomu, aby byli sami schopni situaci vyřešit a aby využívali své přirozené sociální prostředí a síť návazných institucí.

Koordinační činnost IC

Součástí pomoci je spolupráce a vzájemná informovanost mezi Policií České republiky, orgány obcí (zejména orgán sociálně právní ochrany dětí), nestátními a charitativními organizacemi. IC plní také koordinační roli mezi institucemi podílejícími se na pomoci osobám ohroženým násilným chováním. Pokud zájemce o poskytnutí služby žádá čerpání takové služby, kterou IC neposkytuje, je mu předán kontakt na odborné pracoviště, které příslušnou službu poskytuje.

 

Místo poskytované služby

Naše služba je určena pro klienty v rámci celého Libereckého kraje. S klientem se můžeme setkat buď na níže uvedených pracovištích v Liberci, Frýdlantu, Jilemnici či v České Lípě, nebo se v rámci terénní služby a v odůvodněných případech můžeme sejít na předem domluveném bezpečném místě.

 

Pracoviště Liberec - služba je poskytována v prostorách Intervenčního centra, ulice Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30 – Vratislavice nad Nisou

Kontaktní pracoviště:

Česká Lípa, ulice Konopeova 812

Frýdlant, ulice Míru 1407 (Centrum Míru 1407)

Jilemnice, ulice Metyšova 372 (budova bývalé polikliniky)

 

Podmínky pro poskytování služby

Služby IC jsou odborné a bezpečné. Poskytují je odborně způsobilí pracovníci dle standardů kvality sociálních služeb a standardů zpracovaných pro intervenční centra a v souladu s platnými právními normami. Poskytování služeb odpovídá dobré praxi a neodporuje dodržování lidských práv.
Se zájemci o poskytnutí služby uzavírá pracovník IC ústní či písemnou dohodu o poskytování služeb.

Pracovníci IC zjišťují pouze ty údaje, které jsou nezbytně nutné k řešení problematiky. Uživatel, který žádá o služby IC bez souvislosti s vykázáním má právo na anonymitu. Pracovníci IC jsou vázáni mlčenlivostí o všech získaných informacích o uživateli a řídí se zákonem o ochraně osobních údajů

 

Úhrada za poskytnuté skužby

Služba je poskytována zdarma.

 

Stížnosti vztahující se k poskytovaným službám IC přijímá vedoucí intervenčního centra:

Mgr. ANDREA HERMANOVÁ

Tanvaldská 269, Liberec 30, 463 11

email: andrea ( dot ) hermanova ( at ) cipslk ( dot ) cz
telefon: 483 311 632

 

Stížnosti na vedoucího intervenčního centra přijímá:

Mgr. Alena ZEMANOVÁ

Ředitelka Centra intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o.

Tanvaldská 269, Liberec 30, 463 11

email: alena ( dot ) zemanova ( at ) cipslk ( dot ) cz
telefon: 770 138 278, 482 750 883

 

Mgr. Jolana ŠEBKOVÁ
Vedoucí Odboru sociálních věcí KÚLK

U Jezu 642/2A, 460 01 Liberec

email: jolana ( dot ) sebkova ( at ) kraj-lbc ( dot ) cz
telefon: 485 226 540

Na písemnou stížnost písemně odpovídáme ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení stížnosti. Na ústní, telefonickou, e-mailovou stížnost je možno odpovědět ústně i písemně. Veškeré stížnosti jsou zaevidovány v Knize stížností.

Anonymní stížnosti bereme v úvahu pouze jako podnět ke zlepšení problematiky, na kterou je stížnost podána.

 

Ústní forma stížnosti

Stížnost je vyslechnuta v přítomnosti další nezávislé osoby. Na základě zjištěných faktů dá vedoucí IC stěžovateli vyjádření (odpověď) o vyřízení stížnosti, případně provedených nápravných opatřeních.

 

Nadřízené orgány intervenčního centra:

Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o.

Tanvaldská 269, Liberec 30, 463 11

email: info ( at ) cipslk ( dot ) cz
telefon: 483 750 890
fax: 482 757 515

 

Zřizovatel:

Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor sociálních věcí

U Jezu 642/2A, 460 01 Liberec

Telefon: 485 226 542

 

Další nezávislé orgány:

Kancelář veřejného ochránce práv
Údolní 39, 602 00 Brno

email: podatelna ( at ) ochrance ( dot ) cz
telefon: 542 764 333
www.ochrance.cz


Český helsinský výbor
Jelení 5, 118 00 Praha 1

 

Personální obsazení

Odborní konzultanti Intervenčního centra:

 • Mgr. Andrea Hermanová, vedoucí
 • Mgr. Ivana Černá