Cyklus besed o problematice domácího nísilí

V listopadu 2011 se Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím Liberec se připojilo k akcím, pořádaným v rámci Mezinárodního dne proti násilí na ženách. 25. listopad byl vyhlášen Valným shromážděním OSN jako Mezinárodní den proti násilí na ženách dne 25. 11. 1999, a každoročně jsou k tomuto datu pořádány besedy, přednášky nebo promítání filmů, které mají za úkol zvyšovat informovanost široké i odborné veřejnosti o tomto jevu.

Intervenční centrum Liberec uspořádalo rovnou celý cyklus besed „Za zavřenými dveřmi“- 21. 11. v Jilemnici, 23. 11. ve Frýdlantu a 24. 11. v České Lípě. Cyklus byl určen primárně pro odborníky, kteří se při své práci s týranými osobami – ženami, muži, dětmi či seniory-mohou setkat a mohou se také podílet na řešení jejich situace. Zájem o problematiku domácího násilí a práci Intervenčního centra projevili lidé různých profesí – např. sociální pracovníci Orgánů sociálně právní ochrany dětí, městští strážníci, pracovníci rodinných a mateřských center či praktičtí lékaři. Intervenční centrum se při organizaci svých besed v rámci „Mezinárodního dne proti násilí na ženách“ snaží mimo jiné předat poselství, že kromě žen se v roli týraných osob mohou ocitnout i muži. To, že se pracovníci IC snaží předat tuto myšlenku, není náhoda. Ze zákona je totiž pomoc Intervenčního centra genderově neutrální a i mužům je podána v Intervenčním centru pomocná ruka. Týrání si totiž nezaslouží nikdo, a pokud už k němu dochází, je třeba jej stopnout a využít k tomu dostupné pomoci. Zamezí se tak zraněním týraných osob (fyzickým či psychickým) a dalším patologickým jevům, které násilí v rodinách přináší – narušeným vztahům, izolaci, ekonomické devastaci rodin a v neposlední řadě také negativnímu vlivu domácího násilí na děti, které v zasažených rodinách vyrůstají. Jaké možnosti k tomu mají pracovníci Intervenčního centra, o tom právě účastníci získali přehled na besedách. Kromě toho se dozvěděli, s jakými typy týraných osob IC pracuje, čím jsou dané skupiny specifické apod.

Místa konání besed – Jilemnice, Frýdlant a Česká Lípa - byla vybrána podle míst, kde Intervenční centrum Liberec provozuje od listopadu 2010 svá detašované pracoviště. I na těchto svých regionálních pracovištích Intervenční centrum nutně potřebuje informované a vzdělané odborníky – kolegy, znalé problematiky domácího násilí a vyzbrojené navíc znalostí místních poměrů, bez nichž by pomoc týraným osobám nebyla úplná a komplexní. Pracovníci Intervenčního centra jsou přesvědčeni, že uskutečněné besedy „Za zavřenými dveřmi“ přispěly svým dílem k rozšíření informovanosti o domácím násilí a práci Intervenčního centra a tímto splnily svůj účel.
Cyklus besed o problematice domácího nísilí
Cyklus besed o problematice domácího nísilí
Cyklus besed o problematice domácího nísilí
Cyklus besed o problematice domácího nísilí